Frënn vun der Carnica, Generalversammlung 2019

Die Frënn vun der Carnica laden zu ihrer Generalversammlung ein.
Download-Dokumente:

Generalversammung_Frenn_vun_derCarnica 2019.pdf

Zurück zur News