Generalversammlung - Frënn vun der Carnica

Einladung zur Generalversammlung der "Frënn vun der Carnica" am 7. März um 19:00.

 
Download-Dokumente:

Invitatioun Generalversammung Carnica 2018.pdf

Zurück zur News